top of page

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja tietosuoja.

Tietosuojaseloste

Äidin mieli käsittelee henkilötietoja henkilötietolain, tietosuoja-asetuksen sekä perintälupaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Äidin mieli huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja käytetään pelkästään asiakassuhteen muodostamiseen, hallintaan tai kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, Äidin mielen tai yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä riskienhallintaan. Tietoja rekistereihin hankitaan asiakkaalta itseltään. Lisäksi Äidin mielen edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa viestien sisällön varmistamiseksi.

Äidin mieli ei luovuta mitään halussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ko. henkilöt ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolosopimuksen.

Äidin mieli on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Äidin mieli kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi.

1. Rekisterinpitäjä

Äidin mieli

Y-tunnus: 3152467-5

Mallastie

90520 Oulu

 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Karoliina Rajaniemi

Äidin mieli

Mallastie

90520 Oulu

aidinmieli@outlook.com

 

3. Rekisterin nimi

Äidin mieli asiakastieto- ja markkinointirekisteri

 

4. Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen (artikla 6.1.f) ja johdanto-osan kohta 47), sopimuksen täytäntöönpanemiseen asiakassuhdetta hoidettaessa (artikla 6.1.b)) tai rekisteröidyn suostumukseen (artikla 6.1.a)).

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakasviestintä ja markkinointi.  

 

5. Rekisteröityjen ryhmä

 

Rekisteröityjen ryhmä koostuu toimeksiantaja-asiakkaiden yhteyshenkilöistä, potentiaalisen asiakassuhteen yhteyshenkilöistä ja rekisterinpitäjän sidosryhmään kuuluvien yhteyshenkilöiden yhteystiedoista.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Nimitiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osoitetiedot

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yrityksen verkkosivulla olevalla lomakkeella, ajanvarauksen yhteydessä tai muutoin suoraan asiakkaalta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista rekistereistä.

 

8. Säännönmukaiset vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolista alihankkijaa tai ohjelmistopalveluntarjoajaa, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.  Rekisterinpitäjä tällöinkin vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Äidin mieli ei siirrä rekisteröityjen henkilö- tai muita tietoja EU tai ETA- alueen ulkopuolelle.

 

10. Henkilötietojen säilyttämisaika ***

Henkilötietoja säilytetään aina niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi tai asiakassuhteen perustamiseksi.

 

​11. Profilointi

Äidin mieli ei harjoita profilointia rekisterissä oleviin henkilötietoihin.

 

12. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisterin tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, jotka siihen työtehtäviensä vuoksi ovat oikeutettuja. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Yhtiö käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja sähköisenä aineistona.

13. Sähköinen aineisto

Yritys on toteuttanut tarpeelliseksi katsomansa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet rekisterin suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja käytöltä.

 

14. Tarkastusoikeus ja henkilötietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja yksilöidysti siten, että yritys kykenee varmistumaan rekisteröidyn henkilöllisyydestä. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnönesittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

Tarkastuspyyntö tulee esittää tietosuojavastaavalle (kohta 2). Tarkastuspyyntö voidaan esittää kerran vuodessa kuluitta, jonka jälkeen yritys perii hallinnollisena maksuna 75 euroa tarkastuspyynnön aiheuttamasta työstä. Äidin mieli vastaa pyynnönesittäjälle yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyn ajan puitteissa (pääasiallisesti kuukauden kuluessa pyynnön esityksestä).

Mikäli rekisteröity toteaa tietonsa virheelliseksi, rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista tai poistamista. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on vastaanottanut virheellisen tiedon, mikäli ilmoittaminen ei ole kohtuutonta. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti osoitteeseen info@jnmarketing.fi

 

15. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä esimerkiksi siihen saakka, kunnes rekisterinpitäjä varmistaa tietojen paikkansa pitävyyden. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, tällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

16. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää, esimerkiksi yrityksen muuttaessa henkilötietojen käsittelyä koskevaa menettelyään ja viranomaisten ohjeistuksen tai lainsäädännön muuttuessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 21.08.2022.

bottom of page